En Çok Sorulan Sorular

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.
Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır..

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır
2013 yılı için alınabilecek maksimum devlet katkısı tutarı, 3.000,15 TL’dir.
2013 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı= 12.000,60 TL
Bir Katılımcı için Hesaplanacak 2013 Yılı Maksimum Devlet Katkısı Tutarı= 12.000,60 TL*%25= 3.000,15 TL ..

Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
Katılımcıların ödedikleri katkı payı tutarını vergi matrahından indirim yapmak sureti ile kullandıkları vergi avantajı uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.
Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.
Vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.
Vergi mükellefi olsun olmasın katkı payı ödeyen herkes limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilir.
Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı
A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL

A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.
Katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarını ve getirisini devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz.
Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır..
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin ’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.

İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaz.

.

 

İlgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece bireysel emeklilik sözleşmenizin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bununla birlikte, emeklilik hakkı kazanırsanız devlet katkısı ve getirisinin tümüne hak kazanırsınız. Örneğin 10 yılını dolduran işveren grup emeklilik sertifikası kapsamındaki birikimlerinizi 1 yılını dolduran bireysel emeklilik sözleşmenize aktardığınızda devlet katkısına hak kazanmaya esas süreniz 1 yıl olarak korunur..
Katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz.
Şirketiniz ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır
Vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. 2012 yılında, 2012 yılından sonraki dönemlere ilişkin yapılmış katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplanmaz.
29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan katılımcıların herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar katılımcı adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır.

1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmamanız durumunda, 2013 yılından önce geçirdiğiniz süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanmanıza esas süreye aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.
1 Temmuz 2004 tarihinde sisteme katılan bir sözleşmenin 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile, 1 Ocak 2013 tarihinden önce sistemde geçirdiği süre olan 8, 4 yıl dikkate alınarak, 3 yıl olan devlet katkısına esas  süreye 2 yıl eklenecek ve “devlet katkısına esas süresi” 5 yıl olacaktır.


1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenecek Süre

3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl

1 yıl

6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl

2 yıl

10 yıldan fazla

3 yıl

.

Birikiminizin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabınızdaki tutarlar da birikiminizle birlikte yeni şirketinize aktarılacaktır. Henüz hesabınıza intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar eski şirketiniz tarafından hesabınıza ödenmesini müteakip en geç iki iş günü içinde yeni şirketinize gönderilecektir.
Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanılmaktadır

Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirdiğiniz süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı tarafınıza ödenecektir.

 

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre

Hak Ediş Oranı

3 yıldan 6 yıla kadar

 

6 yıldan 10 yıla kadar

%35

10 yıl ve daha fazla

%60

Emeklilik, vefat, maluliyet

0

 

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

BES Ayrılma Durumu

Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı

10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar 

 

10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar

 

Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar

%5

 

Hesabınıza henüz intikal etmemiş devlet katkısı tutarı ayrıldığınız sözleşmenizin bulunduğu şirket hesaplarına intikalini takip eden iş günü sonuna kadar tarafınızca bildirilen hesap numarasına ödenir.
Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.
Devlet katkısı tutarı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Katkı payı ödemesi yaptığınız sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurabilirsiniz.
Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcılar adına ödenen katkı payı ödemeleri için devlet katkısı alınabilecektir.
Devlet katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten yapılır. Devlet katkısı ödeneğinden bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.
Emeklilik hakkını elde edip emeklilik sözleşmenize devam etmeniz durumunda, katkı payı ödemeye devam ettiğiniz sürece devlet katkısı alabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı kullanıp sistemden ayrıldığınızda, tüm devlet katkısına hak kazanmış olursunuz.

29.05.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olan bir katılımcının bir bireysel emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını; 29.06.2012-29.06.2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerini alarak sonlandırması durumunda, yeni bir sözleşme ya da var olan başka bir sözleşmesi kapsamında 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmez.

Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkını kullanan veya emeklilik şirketleri tarafından sözleşme teklifi reddedilen kişilere, sisteme girilmemiş sayılacakları için, yukarıdaki hüküm uygulanmaz.

 

Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hak edilmeyen veya emeklilik şirketlerince haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler Hazine Müsteşarlığı’nca yılda en az 1 kez denetlenir.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılacak fonlara ilişkin denetim Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

.